Общи условия

Общи условия за ползване на сайта и електронния магазин на „МАЙПРИНТ 24“ ООД

А. Общи условия

Член 1. Общи

(1) „МАЙПРИНТ 24“ ООД е ограничено отговорно дружество, вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията към Министерство на правосъдието на Република България с ЕИК 204153465, със седалище и адрес на управление град Русе, бул. „Липник“ № 129, област Русе, община Русе, гр. Русе, пощ. код 7005, наричано по-нататък „Майпринт 24“.

(2) Дружеството е специализирано в производството на печатна продукция, (листовки, брошури, плакати и др.).

(3) Майпринт 24 предлага на клиентите си чрез интернет страницата си неперсонализирани и персонализирани продукти.

(4) Тези общи условия се прилагат за всички договори, сключени чрез уебсайта на Майпринт 24.

(5) Счита се, че всеки клиент или трето действащо от негово име лице, влизайки в интернет страницата на Майпринт 24, се е запознал и приел тези условия, преди да направи поръчката.

Б. Дефиниции

Член 2. За целите на тези общи условия, дефинираните по-долу термини имат следното значение:

            1. „Акаунт“: онлайн потребителски профил на клиента, до който той получава достъп след влизането с имейл адрес и парола;

            2. „Бизнес клиент“: всяко лице, което действа с цел извършване на търговска и стопанска дейност по занятие или професия, независимо дали извършва действията лично или чрез действащо от негово име и за негова сметка трето лице.

            3. „Потребител“: физическо лице, отговарящо на легалното определение на &13, т.1 от Закона за защита на потребителите.

            4. „Клиент“: всеки Бизнес клиент или Потребител, който възлага поръчки и ползва услугите на Майпринт 24 чрез myprint.bg;

            5. „Персонализирани продукти“: продукти, които са изработени съобразно посочените в спецификацията индивидуални изисквания на Клиента;

            6. „Неперсонализирани продукти: готови продукти които се доставят на Клиента без промяна в спецификациите.

            7. „Вход като гост“: регистрация и одобрение за временно ползване на myprint.bg ограничено в рамките на една поръчка.

            8. „Поръчка“: договор между Майпринт 24 и клиента, за възлагане, изработка или доставка на стоки и извършване на услуги.

            9. „Потвърждение на поръчката“: имейл, изпратен от Майпринт 24 до Клиента, потвърждаващ, че дружеството приема съответната поръчка в съответствие с член 5(4);

            10. „Печатна цветна проба“: дигитална разпечатка на готовите за печат данни, конвертирани за тиража, създадена в съответствие със стандартите за качество на DIN ISO 12647;

            11. „Парола“: комбинация от цифри и/или букви, позволяваща на Клиента да влезе в системата за услуги на myprint.bg, когато регистрацията е завършена, в комбинация с имейл адреса;

            12. „Работни файлове за печат“: данните или информацията, предоставена от Клиента, свързани с формата на персонализация на печатни продукти;

            13. „Продукт(и)“: продукти за печат или други стоки, които се изработват, продават или предоставят от Майпринт 24 на клиента;

            14. „Регистрация“: първоначална регистрация и одобрение за използване на myprint.bg;

            15. „Услуга“: действие на Майпринт 24 от всякакъв вид, включително предоставяне и предлагане на продукти;

            16. „Екранна цветна проба“: дигитална визуализация на готовите за печат данни, конвертирани за тиража, позволявайки симулация близка до цвета на последващия резултат на печат;

            17. „Обичайно работно време“: В работни дни, от 9:00 до 17:30 часа;

            18. „Уебсайт“: всички интернет сайтове, на които Майпринт 24 предлага своите услуги, по-специално на интернет страниците, достъпни чрез myprint.bg.

            19. „Работни дни“: от понеделник до петък, освен в случаите когато е направена промяна с акт на Министерския съвет на Република България или дните са обявени за празнични съгласно член 154 ал.1 от Кодекса на труда.

В. Общи условия за БИЗНЕС КЛИЕНТ и ПОТРЕБИТЕЛ

Този раздел указва общите условия, които се прилагат за Бизнес клиентите и за Потребителите - физически лица

Член 3. Вход като регистриран потребител или гост

(1) Получаването на услуги от Майпринт 24 е условие за постоянна регистрация или вход като гост на myprint.bg. Регистрацията включва въвеждане на необходимите данни в предвиден за тази цел онлайн формуляр.

(2) Регистрацията се завършва чрез активиране на бутона „Приключване на регистрацията“. Клиентът създава постоянен акаунт чрез завършване на такава регистрация.

С вход като гост, Клиентът може да получава услуги от Майпринт 24, без да се регистрира за постоянно. За вход като гост, клиентът въвежда имейл адрес, който е валиден за целия срок на неговата поръчка. Следващи влизания на клиента като гост, изискват данните му да бъдат въведени отново.

Член 4. Комуникация с клиента

(1) Комуникацията с Клиента се осъществява чрез електронна поща, при което

КЛИЕНТЪТ:

а) Гарантира, че електронната поща може да бъде получена.

б) Представя валиден адрес на електронна поща по време или преди всяка поръчка

в) Информира Майпринт 24 незабавно за всяка промяна на неговия адрес на електронна поща.

(2) Майпринт 24 не носи отговорност за невъзможност Клиентът да получава съобщенията му поради промяна на настройките на софтуер на електронна поща или електронната му пощенска кутия, което блокира получаването на имейли или следствие на което електронни писма не попадат на неговото внимание, (например защото те са били пренасочени в папка за спам).

Член 5. СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

(1) 3а да направи поръчка, Клиентът първо избира определен Продукт, попълва онлайн формулярите които се появяват след това и добавя необходимият продукт в пазарската кошница.

(2) След като е определил всички Продукти, Клиентът:

а) избира „Продължаване на поръчката“, за да започне процесът „Приемане на поръчка”; проверява страницата за финален преглед, за да се увери, че предоставената информация е вярна;

б) завършва процеса на Поръчка за покупка чрез активиране на бутона „Купи сега“.

(3) При активиране на бутона „Купи сега“ Клиентът потвърждава, че приема тези Общи условия преди покупката.

(4) Ако Поръчката е била получена от Майпринт 24, Клиентът получава имейл за потвърждаване получаването.

(5) След потвърждаване на получаването, Майпринт 24 дава информация на Клиента за поръчката, включително за количеството продукти, избрания срок за доставка и дължимата цена. Имейлът за потвърждение включва също и информация относно правото на Клиента за анулиране. Този имейл за потвърждение не представлява приемане на Поръчката на Клиента.

Договорът се счита за сключен, само при условие, че Майпринт 24 изрично е приел офертата на Клиента чрез изпращане на Потвърждение на поръчката на електронна поща.

Клиентът може да се откаже от Поръчката за покупка по всяко време преди да натисне бутона „Купи сега“, чрез затваряне на прозореца на браузъра. Страницата за преглед, която се появява преди завършване на Поръчка, дава възможност на Клиента да провери предоставената информация за грешки във входните данни, както и да коригира всяка входяща грешка след активиране на бутона „Промени поръчка за покупка“. Поръчката се съхранява защитено от Майпринт 24 и се изпраща на Клиента в потвърждението на Поръчката.

Член 6. УСЛУГИ ПРЕДЛАГАНИ ОТ МАЙПРИНТ 24

(1) Всички продукти поръчани за офсетов печат, се произвеждат по стандартизацията за офсетов печат с процесни цветове, разработени от FOGRA съвместно с bvdm, както е посочено в DIN ISO 12647, при допустимост на следващите отклонения.

а)   1 мм за отпадъци, 1 мм за сгъване и 1 мм за подвързване.

б)  Незначителни цветови вариации между пробата и Поръчката и между поръчките.

(2) Поръчката може да се променя само чрез постигнато споразумение за нейното изменение или допълнение. Майпринт 24 не е задължен да приема всякакви изисквани от клиента промени.

(3) Майпринт 24 няма задължение да изпраща Работните файлове за печат необходими за приключване на Поръчката. Това е задължение за сътрудничество на Клиента, освен ако за конкретен случай между страните е постигнато споразумение за това.

Член 7. Работни файлове за печат

(1) Майпринт 24 изпълнява всички Поръчки за печат, изключително въз основа на Работните файлове за печат. Работните файлове за печат, трябва да се предоставят във форма и в съответствие със спецификациите определени в процеса на Поръчка, по-специално под полето за „Работни файлове за печат“. Ако се използват различни формати за данни или спецификации, не се гарантира печат без грешки. Клиентът гарантира, че запазва копия на Работните файлове за печат, тъй като Майпринт 24 изтрива Работните файлове за печат след приключване на тиража.

(2) Клиентът се задължава да не изпраща на Майпринт 24 каквото и да е съдържание, което е порнографско, дясно или ляво екстремистко, расистко, дискриминационно или със съдържание, което може да поквари младите, прославя насилието, клеветничи, нарушава правата на трети лица или по друг начин е нарушение на законите на Република България. Ако Клиентът наруши това задължение, Майпринт 24 има право да прекрати договора незабавно и без предизвестие. Горното се прилага, без да се засягат другите права и средства за защита на Майпринт 24.

(3) Клиентът е длъжен внимателно да провери Работните файлове за печат, преди да ги изпрати до Майпринт 24, за да се гарантира, че:

а) са подходящи за отпечатване на поръчката, която трябва да се изпълни,

б) отговарят на изисквания за изпълнение на поръчката.

Член 8. Проверка на Работните файлове за печат от Майпринт 24

(1) Майпринт 24 се задължава да проверява Работните файлове за печат, само до степен посочена в предоставената при подаване на Поръчката информация („Проверка на данни“) и само до тази степен уведомява Клиента за всички недостатъци, които открива в Работните файлове за печат.

(2) Ако Клиентът незабавно след такова уведомление:

(а) осигури променени коректни Работните файлове за печат или

(б) даде инструкции печатането да продължи с дефектните Работни файлове за печат, Майпринт 24 може (но не се задължава) да направи незначителни промени за отстраняване на недостатъка както смята за необходимо и след това да продължи с отпечатването.

(3) Майпринт 24 поема ангажимента да проверява Работните файлове за печат само чрез собствените си служители. Клиентът носи риска от всякакви дефекти в отпечатания материал, които са в причинна връзка с грешки в Работните файлове за печат и в този случай отговорността на Майпринт 24 не може да бъде ангажирана.

(4) Майпринт 24 може, но не се задължава, да проверява съдържанието на Работните файлове за печат, за да открие нарушение на забраната, посочена в член 7, ал. 2.

Член 9. Преобразуване, цветен режим при използване на собствени Работни файлове за печат, цветен режим при използване на Работни файлове за печат от софтуера freedesign®

(1) Майпринт 24 няма задължение за преобразуване на Работни файлове за печат от всеки друг формат, освен договорените формати. Ако страните все пак постигнат съгласие за такова преобразуване, то се извършва на собствен риск на Клиента. Приемайки настоящите общи условия, Клиентът декларира, че преобразуванията пораждат риск за негова сметка от загуба на данни в резултат на процеса на преобразуване или за представяне на данните по различен начин от оригиналния формат.

(2) Майпринт 24 може да конвертира Работни файлове за печат които не са изпратени в цветен режим CMYK, но отговорност за такова преобразуване носи Клиентът. Преобразуването на RGB данни или цветни ICC профили води до естествени отклонения в цвета от оригинала и отговорността за тези отклонения също е на Клиента.

(3) При използване на Работни файлове за печат създадени с онлайн програмата freedesign®, Работните файлове за печат се обработват на собствен риск на Клиента, ако са обработени в цветен режим RGB, различен от този определен в процеса на Поръчка. Особено Когато се обработват CMYK данни или цветни ICC профили, може да има присъщи цветови вариации от оригинала.

Член 10. Проби

(1) Срещу допълнително заплащане, Клиентът може по свой избор да избере:

а) екранна цветна проба

б) дигитална цветна проба на хартиен носител. Изображението за изработка на печатна цветна проба изготвено с дигитален печат, съдържа незначителни разлики от печатния материал който се произвежда с офсетов печат, поради различната технология за печат. Това важи още повече за екранни цветни проби заради дисплея на екрана.

(2) За да се избегне забавяне на доставката, Клиентът трябва да потвърди Одобрение за печат веднага след като пробата е била доставена, освен ако се установи наличие на грешки. При даване на одобрението, Клиентът потвърждава Работните файлове за печат във формата включена в пробата, която е предмет на договорения стандарт за качество, допустимите отклонения и цветови вариации.

(3) Ако Клиентът отхвърля пробата, той трябва да изпрати преработени Работни файлове за печат до Майпринт 24 (сътрудничество на Клиента). В този случай графикът за производство започва да тече от датата на получаване на ревизираните данни.

Член 11. Този текст се прилага само Когато поръчката има за предмет НЕПЕРСОНАЛИЗИРАНИ ПРОДУКТИ:

(1) За всеки предлаган на интернет страницата на Майпринт 24 неперсонализиран продукт, може да се намери подробно описание на неговата природа и свойства, както и инструкции за употреба и за безопасност (където е приложимо).

Когато е приключена Поръчката, съответните описания на Продукта трябва да бъдат включени в договора между Майпринт 24 и Клиента.

(2) Всеки клиент следва да се счита уведомен, че мастилата и лаковете имат ограничен срок на съхранение. Мастилата и лаковете предлагани от Майпринт 24, са подходящи за повечето обичайни печатни дейности. Въпреки това, ако Клиентът желае да ги използва за необичайни основи за печат или за необичайно приложение, е препоръчително да се проведат предварителни проби, чрез които да се провери дали те са подходящи и адекватни за съответната цел.

(3) Описанията на Продуктите съдържат и информация за договорените допустими обичайни отклонения в индустрията. Ако се използва хартия, те се отнасят по-специално, до количеството, теглото, размерите, подрязването, толерансите на цвета, условията за измерване и измерванията.

Член 12. Цени

(1) Цените на предлаганите от Майпринт 24 услуги, са посочени на myprint.bg.

(2) Майпринт 24 си запазва правото да променя цените по всяко време, без това да се отразява на поръчките, за които Дружеството е издало Потвърждение на поръчката.

(3) Посочените цени включват стойност на поръчаните продукти, опаковане и данък добавена стойност при ставка съгласно ЗДДС.

(4) Таксата за доставка се посочва, преди активиране на бутона „Купи сега“. Всички тези такси ще се изчисляват на интернет страницата на myprint.bg, докато Клиентът попълва своята поръчка.

(5) Всички разходи, произтичащи от последващи промени направени от Клиента в Работните файлове за печат, се заплащат допълнително от него.

Член 13. Фактуриране и плащане

(1) Плащането се извършва 100% авансово, не по-късно от седем календарни дни след получаване на Потвърждение на поръчката. Ако плащането не е извършено когато се дължи, Майпринт 24 си запазва правото да анулира съответната Поръчка(и).

(2) Плащането се извършва чрез дебитна карта, кредитна карта или чрез банков превод.

(3) Майпринт 24 изготвя и изпраща фактури само в електронен вид по електронна поща, в срокове съобразно българското законодателство и не се задължава да предоставя фактура на хартиен носител.

(4) Плащането се счита за извършено на датата, на която 100% от договорената цена е постъпила по сметката на Майпринт 24.

Член 14. Производствен график и неизпълнена доставка

(1) Производствените графици са изчислени в работни дни.

(2) За да стартира Майпринт 24 своя производствен график, Клиентът трябва да предостави навременна пълна и необходима характеристика на задълженията си, включително изпращане на правилните Работни файлове за печат, предоставяне на Одобрение за печат и плащане на договорената цена в пълен размер. При изпълнение на всички тези условия след 12:00 ч., графикът за производство започва да тече на следващия работен ден. Началото на графика за производство се счита и за начало на срока за изработка и доставка.

(3) Ако Майпринт 24 открие при обработването на Поръчката, че не може да бъде доставена в договорения срок, по причини които не са могли да бъдат предвидени и не са предвидени при приемането, Майпринт 24 информира за това Клиентът незабавно, в деня когато е установена причината за забавяне.

(4) Ако доставката на Продукта е договорена според граници на време за доставка, датите на доставка ще се отнасят към датата на предаване на стоката на спедитор, превозвач или друго трето лице, оправомощено да осигури транспортирането.

(5) Майпринт 24 не носи отговорност за забава в срока за доставка, което се дължи на събития с непреодолима сила (форсмажорни обстоятелства).

(6) Доколкото продължителността на Форсмажорното събитие е временна, Майпринт 24 има право да отложи предоставянето на услугата до продължителността на Форсмажорното събитие плюс приемливо време за стартиране. В случай на Форсмажорно събитие, което е повече от временно, Майпринт 24 има право да се откаже от договора изцяло или отчасти, по отношение на частта, която все още не е изпълнена. Ако Форсмажорното събитие трае по-дълго от два месеца, Клиентът има право да се откаже от договора по отношение на частта, която все още не е завършена, при спазване на приемлив гратисен период.

Член 15. Възлагане на подизпълнител

(1) Майпринт 24 може по всяко време да възлага, прехвърля, договаря, възлага на подизпълнители или разполага по всякакъв друг начин с всички или с част от правата или задълженията си по договора.

Член 16. Компенсация за анулирани или прекратени поръчки, свързани с Персонализирани продукти

(1) Ако поръчка на Персонализирани продукти е анулирана (прекратена) от Клиента (с изключение на наличие на неизпълнение от страна на Майпринт 24), той дължи обезщетение:

а) Когато поръчката на персонализиран продукт е прекратена при статус "Получаване на данни" и преди момента, в който Майпринт 24 задава поръчка за печатната плака („Печатен монтаж“)

Нетна стойност на поръчката (цена на поръчка, без ДДС, с изключение на разходите за доставка)

Компенсация (лв.)

до 50,00 лв.

10,00 лв.

От 50,01 лв. до 1000,00 лв.

30,00 лв.

Над 1000,00 лв.

50,00 лв.

б) Когато поръчката на Персонализиран продукт се прекратява след Печатния монтаж и поръчката на печатна плака - пълната стойност на Поръчката.

(2) Клиентът се съгласява, че обезщетението дължимо по силата на този член 16, е справедливо и приемливо, и представлява истинска предварителна оценка на разходите които Майпринт 24 ще понесе в случай на анулиране (прекратяване) на Поръчка.

Член 17. Собственост на печатни носители, архивиране, авторско право

(1) Майпринт 24 има изключително право на собственост, авторско право и всички други допълнителни права на печатните носители, произведени и използвани за производството на печатните материали.

(2) Разпечатките на проби и копията на проби се унищожават след шест месеца, ако не е получено възражение до тогава. Изпратените Работни файлове за печат се унищожават след като производството на печатния материал е приключило.

(3) Клиентът гарантира, че има всички права да използва, разпространява и публикува прехвърлените данни, особено по отношение на текст и графичен материал.

(4) Клиентът компенсира всяка загуба на Майпринт 24, произтичаща от искове от трети страни за нарушаване на права върху търговски марки, индустриална собственост и други права, произтичащи от предоставени от него спецификации, текстове или изображения. Клиентът е длъжен да обезщети Майпринт 24 за всички пасиви и разходи направени от Дружеството в резултат на тези искове от трети страни (независимо дали са успешни или не).

Член 18. Конфиденциалност

Страните нямат право да предоставят на трети страни фирмени и търговски тайни или друга поверителна информация, станали им известни във връзка с възлагането и приемането на поръчки.

Г. Общи условия за ПОТРЕБИТЕЛ

Настоящият раздел се прилага само по отношение на клиенти ПОТРЕБИТЕЛИ-ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА

Член 19. Настоящите условия се считат И ЗА ИНФОРМАЦИЯ относно правото на потребителя за анулиране в съответствие с изискванията на Закона за защита на потребителите.

Член 20. (1) При сключване на договор с ПОТРЕБИТЕЛ се прилага разпоредбата на член 5 от настоящите Общи условия.

Член 21. Права за анулиране (отказ от поръчката)

(1) Правото на анулиране има потребител по смисъла на §.13, ал.1, от Закона за защита на потребителите, на който Майпринт 24 не е приело поръчка за Персонализирани продукти и е на лице поне една от предпоставките, визирани в чл. 50-56 от ЗЗП.

(2) На основание чл. 57, т.З от Закона за защита на потребителите, при поръчка на Персонализирани продукти със спецификация съобразно индивидуални изисквания на Потребителя, той губи правото си да анулира поръчката.

Законното право на Потребител да анулира поръчка на неперсонализирани продукти започва да тече от датата на потвърждаване на Поръчката (датата, на която Майпринт 24 е изпратило имейл с потвърждение за приемането на Поръчката и на която договорът се счита сключен) и изтича в края 14-ият календарен ден, считано от деня, в който Потребителя ще получи Продуктите. Ако са поръчани няколко Продукта или Когато Продуктите са доставени на траншове, крайната дата е 14 дни след деня, в който Потребителя ще получи последния транш на Продуктите или последния от отделните поръчани Продукти. (пример: ако Майпринт 24 предостави на Потребителя потвърждение на Поръчката на 1 юли и той получи поръчката на 10 юли, същият може да се откаже от договора по всяко време между 1 юли и до края на 24 юли).

Потребителят може, но не е задължен, да използва формата за известие за анулиране в края на тези условия, за да изпрати заявката си за анулиране на Поръчка („Заявка за анулиране“). Заявката за анулиране може да бъде изпратена в писмен вид (например чрез писмо, факс или електронна поща), или чрез връщане на артикула, ако вече е бил доставен. Не е необходимо да се посочва основание за анулирането.

Ако анулирането е направено чрез електронна поща или друг писмен вид, желателно е да се опише подробно Поръчката, за да бъде по-лесно идентифицирана. Ако Заявката за анулиране е изпратена по имейл или по пощата, анулирането е в сила от датата, на която е изпратена по електронна поща или писмото е предадено за изпращане. Приема се, че Потребителят е известил своевременно Майпринт 24, ако писмото носи клеймо с дата - последен ден от нормативно установения срок за анулиране.

Потребителят отправя Заявката си за анулиране на:

Адрес:

МАЙПРИНТ 24 ООД гр. Русе 7000

пл. „Хан Кубрат“ № 1, ет. 5

Телефон: +359 82 521 306

E-mail: office@myprint.bg

(3) Последици от анулиране на поръчка за неперсонализирани продукти

а) Възстановяване на пълната цена, която е платена за Продуктите. Ако се анулира само част от Поръчката, възстановяването е по отношение на само тези засегнати продукти.

б) Майпринт 24 има законното право да се намали възстановяването, за да се отрази всяко намаление на стойността на Продуктите, ако това е било причинено от манипулиране от страна на Потребителя по начин, който не би бил разрешен в магазин.

в) Възстановяване на всички разходи за доставка които Потребителят е платил, въпреки че както е позволено от закона, максималното възстановяване ще бъде до разходите за доставка чрез най-евтиния метод за доставка, който Майпринт 24 предлага (при условие че това е обичаен и общоприет метод).

г) Възстановяване 14 дни след деня, в който Майпринт 24 получи Продуктите обратно от Потребителя или по-рано в деня, в който Потребителя може да ни предостави доказателства, че е изпратил Продуктите обратно до нас. Майпринт 24 ще възстанови на Потребителя сумата, като използва същото платежно средство, използвано от него при първоначалната транзакция.

(4) Ако Продуктът е повреден или не е във вида както е описан, Потребителят е отговорен за разходите за връщането на Продукта до нас.

В случай че Потребителят изпрати Заявка за анулиране, той трябва да върне съдържанието на Поръчката до Майпринт 24 в пълен размер. Когато само част от Поръчката е предмет на Заявка за анулиране, Потребителят трябва да върне съответната част.

От Потребителя се изисква да предприеме необходимите грижи за Продуктите, докато те са в негово притежание.

Съвети за законно право на Потребителя, са на разположение в локалните офиси на Комисията за защита на потребителите.

Член 22 - Производствен график и неизпълнена доставка до ПОТРЕБИТЕЛ

(1) Освен ако не е уговорено друго, Майпринт ще достави Продуктите, като ги предаде на Потребителя в срок не по-късно от 30 дни, считано от сключването на договора.

(2) Ако Майпринт 24 открие при обработването на Поръчката, че не може да бъде доставена в посоченото време, Потребителят трябва да бъде информиран за това отделно по електронна поща. Производствените графици са изчислени в работни дни.

Член 23 - Доставка и прехвърляне на риска към ПОТРЕБИТЕЛ

(1) РИСКЪТ ЗА ПРОДУКТИТЕ СЕ ПРЕХВЪРЛЯ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ САМО КОГАТО АРТИКУЛЪТ БЪДЕ ДОСТАВЕН НА ПОСОЧЕН В ПОТВЪРЖДЕНИЕТО НА ПОРЪЧКАТА АДРЕС ЗА ДОСТАВКА.

(2) Ако Майпринт 24 е приел поръчка при условие, че изпълнената поръчка ще бъде получена от Потребителя на определен адрес и склад на Дружеството, своевременно го уведомява за това при готовност за вземането.

Потребителят е длъжен да получи Продуктите в срок седем дни, считано от датата на уведомяването. Ако Потребителят не стори това, Майпринт 24 има право да му определи разумен гратисен период, след изтичането на който да му изпрати Продуктите за негова сметка.

(3) Майпринт 24 има право да направи частични доставки, само ако доставката на частта е от полза за Потребителя предвид предназначението на продуктите. В този случай допълнителните транспортни разходи са за сметка на Майпринт 24.

Член 24 - Гаранция към ПОТРЕБИТЕЛ

Гаранциите към Потребител и възникнали спорове се решават съобразно българското законодателство.

Член 25 - Отговорност на Майпринт 24 към ПОТРЕБИТЕЛ

(1) Ако Майпринт 24 не спазва настоящите Общи условия, носи отговорност за загуба или вреда на Потребителя, които са в причинна връзка с неизпълнението им.

(2) Майпринт 24 доставя на Потребител само Продукти за домашно и лично ползване. Потребителят, заявявайки поръчката съобразно настоящите условия, се счита излишно уведомен, че не следва да използва доставените му Продукти за търговски и бизнес цели, или препродажба и няма право да търси обезщетение за вреди и пропуснати ползи в резултат на несключени бизнес сделки.

Д. Общи условия за БИЗНЕС КЛИЕНТ

Член 26 - При сключване на договори с БИЗНЕС КЛИЕНТ се прилагат разпоредбите на член 5 от настоящите Общи условия.

(1) При попълване на Поръчката за покупка, изработка или доставка, Бизнес Клиентът прави обвързващо предложение до Майпринт 24 за изпълнение на поръчката, без право да го оттегля. Бизнес Клиентът се счита обвързан с офертата до края на третия работен ден след оферирането от МАЙПРИНТ 24.

Член 27 - Доставка и прехвърляне на риска към БИЗНЕС КЛИЕНТ

(1) Прилагат се следните разпоредби:

а) Доставка ще бъде завършена, а рискът за Продуктите се прехвърля на Бизнес Клиента при предаване на Продукта на превозвача и това се приема за началото на процеса на товарене. Тази разпоредба се прилага независимо кой поема разходите за доставка и дори ако Продуктите се транспортират чрез служители на Майпринт 24. Ако доставката е отложена поради причини за които Бизнес Клиентът е отговорен, рискът се прехвърля на Бизнес Клиента от датата на която Майпринт 24 са го уведомили, че Продуктите които се доставят, са готови за изпращане.

б) По писмено искане и за сметка на Бизнес Клиента, пратката се застрахова от Майпринт 24 срещу осигурителни загуби.

в) Ако Бизнес Клиентът не приеме доставката в договорения срок, Майпринт 24 не се задължава да съхранява продуктите, освен ако това не се дължи на закъснение на доставката причинено от Форсмажорно събитие или нарушение на задълженията от страна на Майпринт 24.

Майпринт 24, има право да унищожи доставката след проверка, дали изпращането е правилно извършено, след като своевременно уведоми Бизнес Клиента за резултата от проверката и след изтичането на приемлив срок за събиране, но не повече от 7 дни, без това да повлияе на претенцията на Майпринт 24 за плащане на цената за такива продукти. Съхранението на продукцията след уведомлението е за сметка и риск на Бизнес Клиента.

г) Разходите за съхранението след преминаването на риска, се поемат от Бизнес Клиента. Разходите които клиентът дължи на Майпринт 24 за съхранение до 7 календарни дни са 0,30% от договорената и платена цена, при което Майпринт 24 си запазва правото да претендира по-високи реално направени разходи.

(2) Ако с Бизнес Клиентът е било договорено да вземе продуктите от Майпринт 24, Продуктите се представят за вземане на договорения адрес, при което Бизнес Клиентът се уведомява за готовността да му бъдат предоставени. Бизнес Клиентът е длъжен да вземе Продуктите в срок до седем дни, считано от уведомяването.

Ако Бизнес Клиентът се забави с вземането на пратката, Майпринт 24 има право да му определи разумен гратисен период, след изтичането на който да му я изпрати за негова сметка. При определяне на гратисния период, Майпринт 24 уведомява Бизнес Клиента за последиците от изтичането на срока. Това не засяга правата на Майпринт 24, да иска възстановяване на разходите за съхранение.

(3) Майпринт 24 има право да направи частични доставки, само това е в интерес на Бизнес Клиента и е съобразено с предназначението на продуктите.

Член 28 - Гаранция към БИЗНЕС КЛИЕНТ

(1) Майпринт 24 гарантира, че при доставката и за период от 3 месеца, считано от доставката, продуктите трябва:

а) да не съдържат съществени дефекти

б) да отговарят на описанието, установено в потвърждението на поръчката. Въпреки това тази гаранция не се прилага в случаите, посочени в алинея (2);

(2) Гаранцията в ал. (1) не се прилага за всеки дефект в Продуктите, който произтича от:

а) видимо износване и амортизация;

б) умишлено повреждане, необичайно съхранение или условия на работа, злополука, небрежност от страна на Клиента или от трето лице;

в) експлоатация или използване на Продуктите, различно от посоченото в инструкциите за потребителя;

г) всяка промяна на Продуктите от Клиента или от трето лице, или

д) всяка промяна в спецификация или инструкции, предоставени от Клиента, включително Работните файлове за печат.

(3) В случаите, когато е налице нарушение на горната гаранция:

а) Бизнес Клиентът уведомява писмено Майпринт 24 по време на гаранционния период, в рамките на законоустановения срок от откриването, че някои или всички от Продуктите не са съобразени с гаранцията, определена в ал. (1);

б) Клиентът, при изрично потвърждение от Майпринт 24, му връща за своя сметка такива продукти на съгласуван между страните адрес.

в) Майпринт 24 предоставя възможност за проучването на такива продукти;

(4) Ако Майпринт 24 установи, че е на лице дефект в продуктите, по свой избор ще ремонтира или подмени дефектните стоки или ще възстанови цената на дефектните продукти в пълен размер и ще заплати доказаните направени от клиента разходи по връщането.

(5) Съгласието от страна на Майпринт 24 с ал. (3) ще бъде изключително право на обезщетение за Клиента при неспазване на гаранцията в ал. (1).

Член 29 - Отговорност

(1) Майпринт 24 доставя само Продукти за вътрешна употреба от бизнеса на Клиента.

(2) Майпринт 24 носи отговорност към бизнес клиента до размера на реално претърпените загуби, в причинна връзка с доставката на некачествени продукти, но не и за пропуснати ползи и отговорността не може да надвишава авансово заплатената цена.

Член 30 - Заключителни разпоредби

- ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ и всякакви други посочени документи или материали (включително раздел Б), се подчиняват на законите на Република България.

- ПРИ ВЪЗНИКНАЛИ СПОРОВЕ по които страна е МАЙПРИНТ 24 се ПРИЛАГАТ РАЗПОРЕДБИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО.

- КОМПЕТЕНТЕН ОРГАН за решаване на спора е първи вариант АС при БТПП (втори вариант - компетентен орган съгласно ГПК).

Е. Информация за Клиента

По-долу е посочена информация за обстоятелства, свързани със сключването на договор и неговото изпълнение въз основа на поръчки за покупка и тяхното изпълнение.

Посочената информация е част от договора с Клиента. Условията на това се съдържат в Общите условия за производство на печатни материали (ОУ). След като подаде поръчка за покупка, Клиентът ще получи с Потвърждението на поръчката отново, чрез електронна поща под формата на прикачен файл в PDF формат, още едно копие на информацията за клиента и ОУ.

Тази информация е на разположение на Клиента офлайн по всяко време след сключване на договор.

I. Информация за Продавача

Продавачът на продукти на myprint.bg е „Майпринт 24“ ООД

Адрес за кореспонденция:

БЪЛГАРИЯ

област Русе, община Русе

гр. Русе 7000

пл. „Хан Кубрат“ № 1, ет. 5

 

Търговски регистър:

ЕИК 204153465

ДДС номер: BG 204153465

 

Информация за контакт:

Телефон: +359 889 446 306

E-mail: office@myprint.bg 

Интернет: www.myprint.bg

II. Информация относно правото за анулиране

Майпринт 24 продава персонализирани печатни материали, произведени по спецификация на клиента, за които не се прилага правото на анулиране на поръчката и тяхното връщане

III. Информация относно гаранционните права - подробно са описани по-горе в Общите условия

Продуктите трябва да бъдат проверявани за явни дефекти веднага след доставката. Всички такива дефекти трябва да бъдат докладвани незабавно на Майпринт 24. Електронно съобщение до office@myprint.bg е достатъчно за тази цел. Не се предоставят гаранции за и отвъд задълженията изисквани от закона по отношение на качеството, които са предвидени по отношение на доставените Продукти или Услуги.

IV. Друга информация за договора

Общи условия

Прилага се актуалната версия на настоящите ОУ.

Описание на Продукта

Клиентът може да види и отпечата описание на Продукта с помощта на бутона „Разглеждане на спецификацията“, за Продукта който е посочил. Цените също са показани поотделно за избрания Продукт. Клиентът може да отпечата индикативна оферта с помощта на бутона „Отпечатай оферта“.

Изпълнение и доставка

Клиентът може да определи реда и условията на доставка и изпълнение сам, като избере вида на доставка от достъпните за избор опции на myprint.bg.

Ако Клиентът реши да използва процедурата за автоматичен дебитен трансфер, тогава специално за процедурата по директен дебит, трябва да отпечата страницата със съгласие за директен дебит на банката, да я попълни и подпише, и да изпрати оригинала обратно до Майпринт 24. Няма да бъдат изпращани продукти, докато не получим оригинала на попълнения формуляр с подписа на Клиента.

Датата за доставка, посочена в офертата или в потвърждението на поръчката, е свързана и отразява текущата наша натовареност към този момент. Това е приблизителна дата на доставка, която не е задължителна. Ние доставяме само в рамките на Република България.

V. Процес на сключване на договор

Договорът между Клиента и Майпринт 24 се формира от проектирания от Клиента продукт с неговите изисквания на интернет страницата, както и с изпращане на поръчка до Майпринт 24 (след внимателна проверка на поръчката на Клиента). Ако Клиентът забележи някакви грешки когато завършва поръчката си, има възможност за промяна на проекта. Това е изрично посочено, когато потвърждава поръчката за покупка, като активира бутона „Купи сега“.

Получаването на поръчката се потвърждава на Клиента от Майпринт 24, веднага след като се изпрати. Договорът се счита сключен, след като на Клиента е изпратено потвърждение на поръчката по електронна поща.

Ако е поръчан специален формат, който е технически невъзможно да се печата, Майпринт 24 може да откаже приемане на оферта на Клиента и да подаде насрещна оферта с технически осъществима версия на неговата поръчка. В този случай договорът се сключва само при приемане на насрещната оферта. Клиентът може да отклони насрещната оферта, при което Поръчката му ще бъде анулирана и ще му бъде възстановена платената цена.

VI. Информация за достъпност на договорните разпоредби

Майпринт 24 съхранява информация за поръчката и данни на Клиента, за целите на обработването на договора. Информация по всички въпроси свързани със съставянето на договора и неговото изпълнение, данните на Клиента за поръчки съхранявани от Майпринт 24, както и копие на тези Общи условия, ще му бъдат изпратени отново по електронна поща с потвърждението на поръчката. Клиентът може да запази този имейл на своя компютър, за да има данните на разположение по всяко време.

Клиентът може също така да види подробностите за поръчката и неговите данни, като влезе в Клиентската зона на интернет страницата по всяко време.

VII. Информация относно данните на Клиента

Майпринт 24 използва данни които Клиентът ни дава за целите на поръчване на Продуктите (например име, адрес, данни за плащане), само за изпълнение и обработване на договора. Адресът и информацията за контакт на Клиента, ще бъдат споделени с всяка куриерска фирма която ние използваме, за да доставим Продукти до него. Ако в бъдеще Клиентът не желае да бъде информиран за нови продукти и други нововъведения в продуктовата гама на Майпринт, може да посочи това по време на регистрацията или когато променя Клиентския си профил. Също така

Клиентът има възможност за достъп до информацията която съхраняваме за него, да я промени или да я изтрие. Това не води до допълнителни разходи, извън таксите на неговия доставчик за изпращане на електронна поща. Като субект на данни съгласно Закона за защита на личните данни, имате право да възразите Вашите данни да се използват или предават за рекламни цели.

Налице е също така право на оповестяване, а при определени условия Клиентът има право на промяна, блокиране и изтриване на данните, съхранявани в един от нашите файлове.

VIII. Съхраняване на информация за Клиента

Клиентът може да съхранява тази информация постоянно и да вижда файла в режим офлайн по всяко време. За да се отвори файла, е необходим само софтуер, който може да чете текстови файлове.

IX. Съгласие с Общите условия

Прочетох и разбрах Общите условия и се съгласявам с тяхното прилагане.

Последни изменения и допълнения: 1. ноември 2016 г.

Форма за анулиране на поръчката

До: МАЙПРИНТ 24 ООД

Пощенски адрес: пл. Хан Кубрат 1

гр. Русе - 7000, ет.5

Имейл адрес: office@myprint.bg

Аз/Ние[*]с настоящото уведомявам(е), че Аз/Ние[*] анулирам(е) моя/нашия[*] договор за продажба на следните стоки / за доставка на следната услуга [*],

Детайли на поръчката:

 

 

Поръчан на/Получен на[*]:

 

Име на потребител (и):

 

Адрес на потребител(и):

 

Подпис на потребители (само ако настоящият формуляр се изпраща на хартиен носител)

 

Дата:

 

Печатане